9 Mart 2010 Salı

10 .SINIFLAR EDEBİYAT DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI

ADI : SINIF : NO:
HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Arızun yadıyla nemnak olsa müjganım n'ola
Zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su

Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başını daştan daşa urup gezer âvâre su
FUZULİ
1. Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçesine çeviriniz , söz sanatlarını bulunuz ( 20 p)


2. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin türlerinden değildir? (5p)
a) Münacat b) Hicviye c) Fahriye d) Mersiye e) Naat

3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (16 p)
-Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ………………………………denir.
-Kasidelerin beyit sayısı ……………………………. arasıdır.
-Gazellerde şairin mahlasının bulunduğu beyte ………………….. denir.
-Divan şiirinde ………… ölçüsü kullanılmıştır.
-Bilinen bir gerçeği bilmezlikten gelme sanatına ……………………………….. denir.
-Kasidenin içinde gazel söyleme bölümüne ………………………… bölümü denir.
-Muhibbi adlı şirin gerçek adı …………………………………………….. dır.
-Su Kasidesi adını ……………………………………………..den almıştır

4. Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (16 p)
- Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır. ( )
- Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.( )
- Bir gazelin ilk beytine makta denir. ( )
-Divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır. ( )
- Divan şiirinde duygu, düşünce ve hayaller belirli imgelerle ifade edilmiştir. ( )
-Mantıku’t Tayr bir tıp metnidir. ( )
-Makâlat adlı eseri Yunus Emre yazmıştır. ( )
- Hazret-i Muhammed’i övme amacıyla yazılan kasidelere naat denir. ( )

5. Aşağıdaki beyti Türkiye Türkçesiyle ifade ediniz. (5 P)
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Muhibbi

6.Deli Dumrul hikayesi ve Cemşid ü Hurşid mesnevisini tema ve dönemin zihniyeti bakımından karşılaştırınız. (5P)

7.Aşağıdaki cümlelerde geçen söz sanatlarını gösteriniz. ( 8P)
* Gülüm, salınarak yürü, yürüyüş tarzını görsünler:
* Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım:
* Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz:
* Toprak değil mi hepimizin mayası:

8. Aşağıdaki milletlerin destanlarını karşılarına yazınız. (8P)
Hint(2 adet): Rus: Sümer: Finlandiya:9. Dede Korkut,Battalname, Danişmendname, Cemşid ü Hurşid

Yukarıda adları verilen 13. 14. yüzyıl Anadolu’da olay çevresinde gelişen metinlerden hangileri nazım hangileri
nesir ( ya da nazım nesir karışık) yazılmıştır? Açıklayınız.(7P)10. Divan şiirinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.(10 puan)
1-
2-
3-
4-
5-
Başarılar dilerim.
Mehmet TURAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder